Leveringsvoorwaarden

Versie 1.0 – 14 juni 2024

Artikel 1 – Definities

1.1. Leverancier: Fileradar BV, gevestigd aan Frederik Matthesstraat 30, 2613 ZZ, Delft, Nederland.

1.2. Product: De verkeersintensiteiten en gerelateerde gegevens geleverd door de Leverancier, hetzij via een bestand, via een API of op andere wijze.

1.3. Klant: De partij die het Product afneemt van de Leverancier.

1.4. API-Key: Een unieke sleutel die aan de Klant wordt verstrekt voor toegang tot de API.

1.5. Credits: Eenheden die de Klant gebruikt om toegang te krijgen tot het Product via de API.

1.6. OpenStreetMap-gegevens: Gegevens die deel uitmaken van het Product, die de Leverancier overneemt uit OpenStreetMap, waaronder de vormen van wegsegmenten en bijbehorende straatnamen.

Artikel 2 – Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van de Leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door gebruik te maken van de diensten van de Leverancier, stemt de Klant in met deze voorwaarden.

Artikel 3 – Levering en Gebruik

3.1. De Leverancier levert het Product hetzij via een bestand, hetzij via een API waarvoor de Klant een API-Key ontvangt, hetzij op een andere afgesproken wijze.

3.2. De Leverancier streeft ernaar gegevens te leveren voor zoveel mogelijk wegen, maar kan niet garanderen dat gegevens voor alle gevraagde wegen beschikbaar zijn.

3.3. Indien de Leverancier niet in staat is om gegevens te leveren voor bepaalde wegen en de Klant maakt gebruik van de API, behoudt de Klant zijn credits en kan deze gebruiken voor andere beschikbare gegevens of op een later tijdstip.

3.4. Het geleverde Product is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de Klant. Het is ten strengste verboden de gegevens te publiceren, te kopiëren, door te leveren of op enige andere wijze beschikbaar te stellen aan derden, al dan niet tegen betaling, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.

3.5. In geval van schending van artikel 3.4 is de Klant een direct opeisbare boete verschuldigd aan de Leverancier ter hoogte van €10.000 per overtreding, onverminderd het recht van de Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen.

3.6. Artikel 3.4 geldt niet voor OpenStreetMap-gegevens. OpenStreetMap-gegevens zijn beschikbaar onder de Open Data Commons Open Database-licentie v1.0.

Artikel 4 – Digitale Markering en Tracering

4.1. De Leverancier behoudt zich het recht voor om het Product te voorzien van digitale markeringen, zoals watermerken, unieke identifiers of digitale vingerafdrukken, om het gebruik en de herkomst van de gegevens te kunnen traceren.

4.2. De Klant stemt ermee in dat deze markeringen deel uitmaken van het Product en dat ze niet zullen worden verwijderd of gemanipuleerd.

4.3. In geval van ongeautoriseerde publicatie of doorverkoop van het Product, behoudt de Leverancier zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen op basis van de digitale markeringen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1. De Leverancier streeft ernaar correcte en actuele cijfers te leveren, maar kan niet garanderen dat de gegevens vrij zijn van afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid of fouten in de gegevens.

5.2. De Klant erkent dat er afwijkingen of fouten kunnen zitten in het Product en aanvaardt dat de Leverancier niet aansprakelijk is voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde gegevens.

5.3. De Leverancier gebruikt bronbestanden, waaronder OpenStreetMap-gegevens, die fouten kunnen bevatten. De Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten in deze bronbestanden.

5.4. De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens.

5.5. In het geval van significante fouten in het Product, heeft de Leverancier de mogelijkheid om, zonder enige aansprakelijkheid te erkennen, naar eigen goeddunken compensatie te bieden in de vorm van extra credits, een verlenging van de diensten, of een andere vorm van compensatie die de Leverancier passend acht.

Artikel 6 – Overmacht

6.1. De Leverancier is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst die het gevolg zijn van omstandigheden die buiten haar macht liggen, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlog, stakingen, pandemieën, overheidsmaatregelen en technische storingen.

6.2. Indien een van onze leveranciers niet langer levert, waardoor wij niet kunnen leveren, wordt dit beschouwd als overmacht.

Artikel 7 – Gebruik van de API en Credits

7.1. Bij gebruik van de API ontvangt de Klant credits waarmee toegang wordt verkregen tot het Product.

7.2. De Klant is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de API-Key en mag deze niet delen met derden. Indien de API-Key is gecompromitteerd, is de Klant verantwoordelijk voor de gevolgen en kan de Leverancier hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7.3. De Klant kan de Leverancier verzoeken om de API-Key te vervangen indien er een vermoeden bestaat van ongeautoriseerd gebruik of indien de API-Key op enige andere wijze is gecompromitteerd. De Leverancier zal de API-Key zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek vervangen.

7.4. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de prijs van de credits of het aantal credits dat de Klant per maand ontvangt te wijzigen.

7.5. Wijzigingen in de prijs of het aantal credits worden ten minste één maand van tevoren schriftelijk aan de Klant aangekondigd.

Artikel 8 – Duur en Beëindiging

8.1. De overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant wordt aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde duur.

8.2. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 9 – Intellectueel Eigendom

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Product, de API en alle bijbehorende documentatie berusten uitsluitend bij de Leverancier, behoudens de rechten van OpenStreetMap-bijdragers met betrekking tot OpenStreetMap-gegevens.

9.2. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden of anderszins schriftelijk worden toegekend.

Artikel 10 – Toepasselijk Recht

10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Leverancier is gevestigd.

Artikel 11 – Overige Bepalingen

11.1. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

11.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.